InvestWave Strona główna - Pomoc - Kontakt
SYSTEM POSZUKIWANIA TRENDUCzwartek, 26 Maj 2016, 12:36:44
Moje konto
Login
Hasło
Zaloguj
Przypomnienie hasła
Rejestracja

Strategia IW
Wyniki z dziś
Opis systemu

Bieżące dane
Notowania 2
Waluty OnLine
Analiza techniczna
Informacje z rynku

O rynku
Forum
Artykuły
Słownik pojęć

Dodatkowe
Konwerter symboli

Serwis
Pomoc
Szukaj
Kontakt
Mapa serwisu

Nowości IW
09-02-2011

Na nowo:
www.investwave.com po 5 latach.

Na forum
Jakie akcje dla daytradingu
Nowy serwis !
mni

Nowe artykuły
Rynek, hazard, inwestycje, Część 3
Rynek, hazard, inwestycje, Część 2
Rynek, hazard, inwestycje

Pozostałe

Słownik pojęć giełdowych

majątek Obrotowy

majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmuj? te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mog? zmieniać postać na pieniężn?. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego lub obrotowego decyduje zamiar w jakim go kupowano. majątek obrotowy jest finansowany z kapitału stałego (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zysk nie podzielony).

Podstaw? obliczania majątku obrotowego firmy są pozycje jej bilansu, które poł?czono w zespoły o podobnych cechach. majątek obrotowy ma płynny charakter, co oznacza, że firma może obracać gotówk? w okresie krótszym od sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym majątek obrotowy ulega ci?głym, sezonowym i znacznym zmianom, co jest wynikiem kondycji firmy, jej pozycji na rynku oraz odzwierciedla ogólne tendencje branży.

majątek Obrotowy Netto = majątek Obrotowy - Zobowiązania Bież?ce


Bior?c pod uwagę powyższy wzór zarz?dzanie majątkiem obrotowym będzie wynikiem:

 • Wysoko?ci zapasów w firmie na które składaj? się:

  • materiały dla produkcji

  • półprodukty i produkty w toku

  • produkty gotowe w magazynach

  • towary

  • zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów


 • Wysoko?ci należno?ci i roszczeń:

  • należno?ci z tytułu dostaw, robót i usług wykonywanych przez firmę

  • należno?ci z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

  • należno?ci wewn?trzzakładowe

  • należno?ci dochodzone na drodze s?dowej

  • pozostałe należno?ci


 • wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu:

  • udziały lub akcje własne do zbycia

  • inne papiery wartościowe


 • ?rodków pieniężnych znajduj?cych się w dyspozycji firmy:

  • ?rodki pieniężne w kasie

  • ?rodki pieniężne na bież?cym rachunku w banku

  • inne ?rodki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)


 • Zobowiązań bież?cych:

  • zobowiązań terminowych wobec dostawców, instytucji, budżetu i pracowników

  • kredytów otrzymanych w bankach

  • pożyczekTak obliczony majątek obrotowy jest testem pokazuj?cym płynno?ć finansow? firmy i jej pozycję rynkow?.

Jeżeli okre?limy majątek obrotowy w dwóch okresach, to jego wzrost lub spadek oznacza strumień pieniądza przychodz?cego lub odchodz?cego z firmy. Wzrost majątku obrotowego oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na pieniądz, natomiast spadek uwalnia ?rodki pieniężne.

Do uwolnienia ?rodków pieniężnych w firmie może przyczynić się:

 • spadek należno?ci lub wzrost zobowiązań. Firmom oczekuj?cym na zapłatę zależy na skróceniu tego okresu, ponieważ są zmuszane w skrajnych przypadkach do zaci?gania wysoko oprocentowanych kredytów

 • spadek zapasów, który jest wynikiem spadku sprzedaży lub poprawy funkcjonowania zaopatrzenia


Skokowy wzrost majątku obrotowego może być przejawem szybkiego rozwoju firmy, ponieważ gwałtownemu wzrostowi sprzedaży towarzyszy wzrost wszystkich aktywów - składników majątku obrotowego netto. Tempo tego wzrostu zależy przede wszystkim od szybko?ci obiegu ?rodków obrotowych. Jeżeli wzrostowi sprzedaży będzie jednocze?nie towarzyszyła poprawa organizacji obiegu elementów majątku obrotowego to niekoniecznie musi wyst?pić dodatkowe zamrożenie ?rodków pieniężnych w obrocie.

Przyspieszenie obrotu wyzwala zawsze dodatkowe ?rodki pieniężne, które można użyć do realizacji dodatkowych zadań.

Należno?ci

Należno?ci są elementami majątku obrotowego firmy. Należno?ci są to kredyty handlowe udzielane nabywcom jako element umowy sprzedaży. Wielko?ć tej pozycji jest więc zależna od polityki kredytowej firmy. Udział należno?ci w sprzedaży danej firmy zależy od wielu czynników, m.in. od branży i stopnia występujacej w niej konkurencji.

Należno?ci obliczamy według wzoru:

Należno?ci= [(okres kredytu - miesi?ce)/12 miesięcy] x całkowita sprzedaż roczna


Należno?ci mog? być długoterminowe i krótkoterminowe. Przez należno?ci krótkoterminowe rozumie się należno?ci, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż jeden rok. Przy należno?ciach długoterminowych okres ten jest większy niż jeden rok.

Zapasy

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest w dużej czę?ci zależne od ?rodków zamrożonych w postaci zapasów. Firma powinna podejmować wszelkie możliwe działania w celu zredukowania (minimalizowania) zapsów. Zapasy można podzielić na kilka elementów:

 • materiały do produkcji. Poziom zapasów zależy od Ąródeł i sposobu dostarczania, solidno?ci kontrahentów i ich liczby, sezonowo?ci dostaw, spodziewanych wahań cen

 • czę?ci zamienne. Poziom zapasów zależy od Ąródła zaopatrzenia, od procedury importowej, od istnienia warsztatów naprawczych w firmie, od charakteru działalno?ci gospodarczej

 • produkcja w toku. Poziom zapasów zależy od technologii procesu produkcyjnego i stopnia przetworzenia materiałów w procesie technologicznym

 • produkty gotowe. Poziom zapasów zależy od rodzaju produkcji, sieci handlowej, sposobu dystrybucji, rynku zbytu, ilo?ci odbiorców


cytat z www .webmedia.pl
Słownik pojęć giełdowych
System partnerski | Regulamin |
CopyRight® 2005-2011 InvestWave